Original Article


Surgical outcomes after multiple segmentectomy: a cohort study

Seshiru Nakazawa, Kimihiro Shimizu, Natsuko Kawatani, Kai Obayashi, Yoichi Ohtaki, Takayuki Kosaka, Toshiki Yajima, Ken Shirabe

Download Citation