Guideline


The Society for Translational Medicine: the assessment and prevention of venous thromboembolism after lung cancer surgery

Hui Li, Gening Jiang, Servet Bölükbas, Chun Chen, Haiquan Chen, Keneng Chen, Jun Chen, Xiangli Cui, Wentao Fang, Shugeng Gao, Sebastien Gilbert, Jianhua Fu, Xiangning Fu, Yasuhiro Hida, Shanqing Li, Xiaofei Li, Yin Li, Hecheng Li, Yongjun Li, Deruo Liu, Lunxu Liu, Jianxing He, Jie He, Giuseppe Marulli, Hiroyuki Oizumi, Marc de Perrot, René Horsleben Petersen, Yaron Shargall, Alan Sihoe, Qunyou Tan, Qun Wang, Shun Xu, Mei Yang, Yuanhua Yang, Zhentao Yu, Lanjun Zhang, Xun Zhang, Heng Zhao, Xiuyi Zhi

Abstract

Cancer is an independent major risk factor for venous thromboembolism (VTE), which is the second leading cause of death in medically and surgically treated patients with cancer (1-5). The association between VTE and lung cancer has been reported more than 20 years ago (6,7).

Download Citation