Original Article


Is needle biopsy a risk factor of pleural recurrence after surgery for non-small cell lung cancer?

Takahide Toyoda, Hidemi Suzuki, Atsushi Hata, Takayoshi Yamamoto, Junichi Morimoto, Yuichi Sakairi, Hironobu Wada, Takahiro Nakajima, Ichiro Yoshino

Download Citation