Review Article


Risk factors and predictors associated with the severity of COVID-19 in China: a systematic review, meta-analysis, and meta-regression

Tao Zhang, Wei-Sen Huang, Weijie Guan, Ziying Hong, Jiabo Gao, Guoying Gao, Guofeng Wu, Yin-Yin Qin

Download Citation