Letter to the Editor


Early epidemic control reduced burden of Omicron BA.5 infection in partially vaccinated community

Jingyi Liang, Zige Liu, Ruibin Liu, Qianying Li, Chitin Hon, Nanshan Zhong, Zifeng Yang

Download Citation