Original Article


Effectiveness of S100 calcium-binding protein A12 combined with modified early warning score in the clinical diagnosis of adult community-acquired pneumonia

Xiao-Lian Zhou, Lu-Ying Shu, Qiao Liu, Jian Deng, Dan Wang, Duo Li

Download Citation