Original Article


Long-term prognosis analysis of surgical therapy for bilateral synchronous multiple primary lung cancer: a follow-up of 293 cases

Hui Zhang, Lian Chen, Feng Mao, Jiantiao Li, Masatsugu Hamaji, Yoshihisa Shimada, Chi Wan Koo, Zuodong Song, Liwei Song, Shun Lu

Download Citation