Original Article


Anatomical distribution and clinical significance of translobar bronchi, arteries, and veins hidden in the interlobar fissure

Wenzheng Xu, Zhihua Li, Zhicheng He, Chuan Gao, Shusheng Zhu, Weibing Wu, Liang Chen

Download Citation