Original Article


Effects of case volume on short- and long-term outcomes following cadaveric lung transplantation in Japan

Masayuki Chida, Takashi Inoue, Takahiro Nakajima, Yoshinori Okada, Hisashi Oishi, Jun Nakajima, Masaaki Sato, Ichiro Yoshino, Hidemi Suzuki, Daisuke Nakajima, Yasushi Shintani, Takashi Kanou, Shinichi Toyooka, Kentaroh Miyoshi, Takeshi Shiraishi, Toshihiko Sato, Keitaro Matsumoto, Takeshi Nagayasu, Yasushi Hoshikawa, Yasushi Matsuda, Sumiko Maeda, Hiroshi Date

Download Citation