Original Article


Feasibility and performance of the chronic obstructive pulmonary disease population screener and chronic obstructive pulmonary disease screening questionnaire in a Chinese physical examination center

Xiaoqing Huang, Hanguang Yu, Enmin Huang, Shuqian Wang, Jiali Chen, Jinweng Weng, Peter S. P. Cho, Mi Hyoung Moon, Mei Song, Xueying Fang

Download Citation