Original Article


HOXA5-induced lncRNA DNM3OS promotes human embryo lung fibroblast fibrosis via recruiting EZH2 to epigenetically suppress TSC2 expression

Hong Lv, Xingjia Qian, Zhengzheng Tao, Jun Shu, Dongfang Shi, Jing Yu, Guiqin Fan, Qiuhong Qian, Luhong Shen, Bing Lu

Download Citation