Original Article


Suction versus non-suction drainage strategy after uniportal thoracoscopic lung surgery: a prospective cohort study

Yang Qiu, Jian Zhou, Dongsheng Wu, Ailin Luo, Mei Yang, Quan Zheng, Tengyong Wang, Qiang Pu

Download Citation