Original Article


Clinical characteristics and survival of esophageal cancer patients: annual report of the surgical treatment in Shanghai Chest Hospital, 2017

Chang Yuan, Xiaolu Wu, Yuxin Yang, Zhichao Liu, Yifeng Sun, Xufeng Guo, Bin Li, Rong Hua, Yang Yang, Teng Mao, Hong Zhang, Yuchen Su, Chunguang Li, Shanshan Geng, Zhigang Li

Download Citation