Original Article


Jejunostomy feeding plus oral feeding versus intravenous nutrition plus oral feeding after esophageal cancer resection: a comparative retrospective cohort study

Maoxiu Yuan, Hai Zhang, Mingchao Wei, Caiyun Lan, Zhenyang Zhang, Ling Huang, Jianzhong Zhou, Haiquan He, Kazuo Koyanagi, Qingyi Feng, Jiangbo Lin

Download Citation