Original Article


Accurate detection of lung cancer-related microRNA through CRISPR/Cas9-assisted garland rolling circle amplification

Xiaoya Liu, Xianxian Zhao, Ye Yuan, Zhenrui Cao, Mingxue Zhu, Tingting Li, Zhongjun Wu

Download Citation