Original Article


Prognostic implication of Vasoactive Inotropic Score in adult patients with cardiogenic shock on veno-arterial extracorporeal membrane oxygenation

Yao Hu, Liangshan Wang, Feng Yang, Xiaomeng Wang, Shuai Zhang, Xing Hao, Hong Wang, Xiaotong Hou

Download Citation