Original Article


Biofunctional study on chemoresistance in esophageal squamous carcinoma cells induced by missense mutation of NOTCH1 p.E450K

Keting Li, Wentao Hao, Jiwei Wu, Xianben Liu, Wenqun Xing, Yan Zheng

Download Citation