Original Article


Analysis of the hemostatic effect of preset wrapping technique for type A aortic dissection with abnormal coagulation

Zhixiang Cai, Tao Yan, Ben Zhang, Weida Zhang, Chenjie Su, Hanwei Chen, Xianyue Wang

Download Citation