Original Article


Robotic-assisted CT-guided percutaneous pulmonary nodules localization by hook-wire needles: a retrospective observational study

Haoming Guo, Zubin Ouyang, Xinghua Li, Yongliang Han, Fengming Tao, Mengqi Liu, Runtian Cheng, Xiaoya Chen, Fajin Lv, Haitao Yang

Download Citation