Vol 4, No 1 (February 01, 2012): Journal of Thoracic Disease

Review Article

Photodynamic therapy for the treatment of non-small cell lung cancer
Charles B Simone, II, Joseph S Friedberg, Eli Glatstein, James P Stevenson, Daniel H Sterman, Stephen M Hahn, Keith A Cengel
Acute pulmonary embolism after pneumonectomy
Zongfei Wang, Chu Pei, Lunchao Ma, Daoyuan Wang, Jiangfen Zhou, Wei Wang, Jianfei Shen, Zhiqiang Xu, Jianxing He

Case Report

Psoas muscle metastases in non-small cell lung cancer
Jonathan B Strauss, Anand P Shah, Sea S Chen, Benjamin T Gielda, Anthony W Kim

Guidelines

Chinese guidelines on the diagnosis and treatment of primary lung cancer (2011)
Xiu-yi Zhi, Yi-long Wu, Hong Bu, Gang Cheng, Ying Cheng, Xiang Du, Bao-hui Han, Ge-ning Jiang, Shun-chang Jiao, De-ruo Liu, Lun-xu Liu, You Lu, Sheng-lin Ma, Yuan-kai Shi, Chang-li Wang, Jie Wang, Tian-you Wang, Yue Yang, Qing-hua Zhou