Vol 4, No 3 (June 14, 2012): Journal of Thoracic Disease

Original Article

Five-year update on the mouse model of orthotopic lung transplantation: Scientific uses, tricks of the trade, and tips for success
Xue Lin, Wenjun Li, Jiaming Lai, Mikio Okazaki, Seiichiro Sugimoto, Sumiharu Yamamoto, Xingan Wang, Andrew E. Gelman, Daniel Kreisel, Alexander Sasha Krupnick
Pulmonary rehabilitation program including respiratory conditioning for chronic obstructive pulmonary disease (COPD): Improved hyperinflation and expiratory flow during tidal breathing
Kaku Yoshimi, Jun Ueki, Kuniaki Seyama, Makiko Takizawa, Seiko Yamaguchi, Eriko Kitahara, Shinji Fukazawa, Yukiko Takahama, Masako Ichikawa, Kazuhisa Takahashi, Yoshinosuke Fukuchi
Prognostic value of the ratio of ground glass opacity on computed tomography in small lung adenocarcinoma: A meta-analysis
Xiao-Hui Miao, Yan-Wen Yao, Dong-Mei Yuan, Yan-Ling Lv, Ping Zhan, Tang-Feng Lv, Hong-Bing Liu, Yong Song
Clinicopathologic analysis of cardiac myxomas: Seven years’ experience with 61 patients
Ji-Gang Wang, Yu-Jun Li, Hui Liu, Ning-Ning Li, Jie Zhao, Xiao-Ming Xing
Changing trend of antimicrobial resistance among pathogens isolated from lower respiratory tract at a university-affiliated hospital of China, 2006-2010
Wenying Xia, Yi Chen, Yaning Mei, Tong Wang, Genyan Liu, Bing Gu, Shiyang Pan

Disclosure:

1. The series “Medical Writing” was commissioned by the Editorial office, Journal of Thoracic Disease without any sponsorship or funding.