Vol 5, Supplement 3 (August 31, 2013): Journal of Thoracic Disease (Video-assisted thoracoscopic surgery)

Surgical Technique

Current surgical management of melanoma metastases to the lung
Prasad Palani Velu, Christopher Cao, Tristan D. Yan
Right, middle, and lower bronchial sleeve lobectomy by video-assisted thoracic surgery
Xin Zhang, Gui-Lin Peng, Li-Xia Liang, Jian-Xing He
Video-assisted thoracic surgery (VATS) right upper lobectomy
Xiaoyun Song, Ning Xiao, Daping Yu, Zhidong Liu
Video-assisted thoracoscopic right lower lobectomy: the Tianjin Chest Hospital experience
Xuefeng Lin, Daqiang Sun, Jeffrey Hsu, Shuyuan Shi, Xindong Qu, Lei Zhang
Video assistant thoracoscopic (VATS) lobectomy: right lower lobe
Tiejun Zhao, Hezhong Chen, Lixin Yang, Hai Jin, Zhigang Li, Jiajun Zhang
Video-assisted thoracoscopic superior segmentectomy of the right lower lobe
Junqiang Fan, Zhibo Chang, Chenyang Ye, Baiqin Zhao, Gang Shen, Ying Chai
Video-assisted thoracoscopic surgery (VATS) right upper lobectomy and systematic lymph node dissection for lung cancer
Xiao-Dong Li, Hong Yang, Ying-Bin Zheng, Qing-Yuan Huang
Radical resection of right upper lung under complete video-assisted thoracoscopic surgery
Dongchun Ma, Jieyong Tian, Xianliang Jiang
Complete VATS right upper lobectomy plus lymphadenectomy
Ming-Hui Wang, Duo-Guang Wu, Xiao-Tian He
Left upper lobectomy
Jungang Zhao, Kaiming Ren, Jun Tang
VATS left upper lobectomy
Xiaojing Zhao, Liqiang Qian, Jun Wang
Complete video-assisted thoracoscopic surgery upper left bronchial sleeve lobectomy
Guobing Xu, Wei Zheng, Zhaohui Guo, Yong Zhu, Chun Chen
Video-assisted thoracic surgery (VATS) left upper sleeve lobectomy with partial pulmonary artery resection
Yi Han, Shijie Zhou, Daping Yu, Xiaoyun Song, Zhidong Liu
Video-assisted left upper bronchial sleeve lobectomy
Yi Han, Shijie Zhou, Daping Yu, Xiaoyun Song, Zhidong Liu
Right lower lobe resection
Dawei Sun, Yanbo Wang, Junfeng Wang, Shidong Xu
Complete thoracoscopic lobectomy and mediastinal lymph node dissection
Ruijun Cai, Gang Xiong, Kaican Cai
Unidirectionally progressive resection of lower right lung cancer under video-assisted thoracoscopy
Kaican Cai, Hua Wu, Pengfei Ren, Ruijun Cai, Gang Xiong, Haofei Wang
Right middle-lower lobectomy by Video-Assisted Thoracic Surgery (VATS)
Daixing Zhong, Guizhou Gao, Tao Zhang, Yong Han, Zhongping Gu

Disclosure:

The supplement “Video-assisted thoracoscopic surgery” was commissioned by the editorial office, Journal of Thoracic Disease without any sponsorship or funding. Gaetano Rocco served as the unpaid Guest Editor for the supplement.